BEPS er forkortelsen af den engelske betegnelse Base Erosion and Profit Shifting. Det betyder de multinationale koncerners planmæssige skatteunddragelse og internationale flytning af overskud til lande med favorable skattevilkår.
OECD oprettede i 2014 en task-force, der havde til opgave at etablere effektive værktøjer mod tilsvarende skattetænkning, navnlig hos internationale koncerner.
BEPS: Betydning for tyske virksomheder
OECD har vedtaget nye retningslinjer for transfer pricing dokumentation, den såkaldte BEPS-aktionsplan. Den får også snart betydning for tyske virksomheder og betyder omstilling og ny-orientering.
Planen blev udviklet for at skabe instrumenter mod den om sig gribende dobbelte ikke-beskatning hhv. for at forhindre dobbelt fradrag for driftsudgifter.
Den 9. oktober 2015 vedtog G20 på årsmødet i Lima:

  • bekæmpelse af de multinationale virksomheders aggressive skatteplanlægning, 
  • fælles handlingsplan mod skadelig skattepraksis, 
  • undgåelse af skadelig skattekonkurrence mellem landene,
  • bedre afstemning af vekselvirkningerne af nationale skatteregler, 
  • at skabe mere gennemsigtighed, 
  • forbedret koordinering mellem landenes skatteadministrationer og udbygning af de hidtil begrænsede muligheder for eksekution i de enkelte stater.

Den grundlæggende tanke bag denne aktionsplan er, at overskud skal beskattes der, hvor den økonomiske aktivitet og værdiskabelse finder sted. Derfor oprettes der et moderne internationalt samarbejde.
For at nå disse mål vedtog G20 et katalog med 15 punkter. Her har DanTaxLegal beskrevet den øgede pligt til dokumentation, da vi går ud fra, at den for fremtiden vil spille en stor rolle for små og store virksomheder (SMV), som derfor allerede nu bør indstille sig på i samråd med f.eks. revisor at skulle udarbejde yderligere dokumentation.
Dokumentation for transfer pricing
Dokumentation for transfer pricing skal for fremtiden være endnu mere gennemsigtig for skatteadministrationen, især hvad angår de valgte transfer pricing metoder samt størrelsen og begrundelsen for transfer pricing.
Til dette formål blev der skabt et 3-trins standardskema:
1. På koncernniveau:
Almindelig informationspligt over værdiskabelse hhv. indtægterne med et overblik over forretningsaktiviteterne og transfer pricing politikken (Master Files)
2. På lokalt niveau:
Supplerende informationer om de koncerninterne forretningsrelationer (Local Files) og 
3. for multinationale virksomheder en national rapportering (Country-by-Country-Reporting – CbCR). Data i CbCR giver alle skatteforvaltninger i de lande, hvor de multinationale selskaber opererer, et overblik over den globale opdeling af udbytter og skatter. Disse data skal udveksles imellem staterne.

For at de nye standarder indenfor BEPS-aktionsplanen kan fungere effektivt, skal de gennemføres i de enkelte stater. Det anbefales også at forpligte de multinationale koncerner til at afgive en Country-by-Country Report inden den 1.1.2016. Anvendelsen af de nye regler i staterne og deres virkning i praksis skal iagttages nøje og evt. forbedres.
Det er værd at lægge mærke til denne ændring af politikken for kontrol af international virksomhed. Hvor staterne før var fokuseret på dobbeltbeskatning som forhold mellem to lande, betragter de nu overskudsoverførsel som et multinationalt anliggende. DanTaxLegal orienterer løbende om det videre forløb i den internationale udvikling.