Bøde for forsinkelse – Verzögerungsgeld – et pressionsmiddel fra Finanzamt: Overhold fristerne fra de tyske skattemyndigheder. Ellers bøde mellem 2.500 og 250.000 EUR.
Der fastsættes bøde for forsinkelse, når en skattepligtig i væsentligt omfang ikke medvirker ved skattevæsenets arbejde, som han skal. Loven udtrykker det som „ikke tilstrækkelig medvirken ved en skatterevision” (”Außenprüfung” eller ”Betriebsprüfung”).
Skattemyndighederne kan fastsætte pressionsmidlet på mellem 2.500 EUR til 250.000 EUR, hvis den skattepligtige ikke opfylder sin pligt til at medvirke indenfor en rimelig frist, § 146, stk. 2b, AO. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger eller fremvisning af bilag. En ny dom fra den øverste tyske skattedomstol fra 24.4.2014 (Bundesfinanzhof IV R 25/11) fastsætter, at skattemyndighederne i Tyskland ikke kan skalte og valte, som de vil, men skal udføre deres arbejde korrekt (”ordnungsgemäß”). Ikke enhver krænkelse af pligten til at medvirke begrunder automatisk ”Verzögerungsgeld”. I den afgjorte sag havde skattemyndighederne fastsat 4.800 € Verzögerungsgeld, fordi en virksomhed ikke havde forelagt sin bogføring indenfor den fastsatte frist. Det anså skattedomstolen dog af tre årsager ikke for at være korrekt: 1. Fordi skattemyndighederne ikke havde begrundet fastsættelsen 2. Fordi de ikke havde taget hensyn til de frister, som de selv havde sat overfor virksomheden og 3. Fordi de havde taget forhold i virksomheden med ind i billedet, der lå før den forsinkede fremlæggelse af bogføringen.
DanTaxLegal vil gerne gøre opmærksom på dette pressionsmiddel, fordi vi oplever, at danske virksomheder ikke altid tager det alvorligt, som Finanzamt beder om.
Først gives der en advarsel med frist til at fremlægge bestemte oplysninger. Efter advarslen fra Finanzamt skal de oplysninger, der anmodes om, afleveres indenfor fristen. Hvis det ikke sker, idømmes der en bøde for forsinkelse. ”Verzögerungsgeld” kan bruges af de tyske skattemyndigheder f.eks. ved ”bogføring i udlandet uden tilladelse”, når pligten til at medvirke ved ekstern kontrol ikke overholdes og navnlig ved manglende beredvillighed til at hjælpe til ved ekstern skatterevision foretaget af Finanzamt.
‘Verzögerungsgeld’ er på mindst 2.500 euro (ca. 18.750 kr.) og kan fastsættes med op til 250.000 euro (ca. 1,87 mio. kr.). Det beror på et skøn fra skattemyndighedernes side, som retter sig efter værdien af de bilag, der kræves afleveret. Selv når kravet om forevisning af bilagene er opfyldt, skal ‘Verzögerungsgeld’ betales. Dermed har det karakter af en bøde.
Derfor skal virksomhedens ledelse efter en advarsel om Verzögerungsgeld hurtigt sørge for, at de krævede oplysninger bliver stillet til rådighed for de tyske skattemyndigheder. For det meste er der kun en frist på 2-3 uger. Derefter kan "bøden" uden yderligere varsel fastsættes. Bagefter kan der yderligere idømmes tillæg og morarenter. Verzögerungsgeld må kun idømmes én gang per forseelse. Ved siden af kan der som et yderligere pressionsmiddel idømmes ”Zwangsgeld” på op til 250.000 €. Desuden påløber der morarenter på 0,5 % efter 14 måneder.
DanTaxLegal informerer dig om dine skatteforpligtelser.