Hvis man som direktør i et GmbH efter stiftelsen læner sig tilbage og tror, at ansvarsrisikoen er overstået og kun begrænset til stiftelses- og krisefasen, tager man fejl. Der kan også opstå situationer i den daglige drift, som kan medføre, at den administrerende direktør stilles til ansvar. Her skelnes der mellem internt hæftelsesansvar (over for GmbH’et selv) og eksternt hæftelsesansvar (over for tredjemand).

Hvis den administrerende direktør f.eks. ikke udviser den omhu, som en hæderlig erhvervsdrivende skal udvise i selskabets anliggender, er han forpligtet til at erstatte GmbH’et den skade, der opstår som følge heraf. Det kaldes for organansvar (internt ansvar). Det er fast tysk retspraksis, at en administrerende direktør har pligt til at udvise den omhu, som en hæderlig forretningsmand i en ansvarlig lederstilling skal udvise, når han varetager andres økonomiske interesser. Han skal desuden overholde alle gældende love og sædvaner og sikre beskyttelsen af virksomhedens økonomiske fordele. Han skal sikre en afbalanceret risikostyring og overholdelse af de juridiske krav.

Hvis en administrerende direktør overskrider de rammer, der er fastsat i vedtægterne, funktionsbeskrivelsen for ledelsen, ansættelseskontrakten eller individuelle instrukser, kan han være erstatningspligtig over for selskabet. Det samme gælder i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven, som også kan ramme den administrerende direktør, selv om der ikke er aftalt et udtrykkeligt konkurrenceforbud; selv uden en udtrykkelig aftale er den administrerende direktør som organ rent faktisk underlagt en konkurrencebegrænsning i forhold til den virksomhed, han leder.

Ansvaret opstår dog kun, hvis den administrerende direktør har handlet forsætligt eller uagtsomt. Den administrerende direktør er kun ansvarlig for sine såkaldte stedfortrædere og medarbejdere, når hans organisatoriske forpligtelse eller tilsynspligt er blevet tilsidesat.

 I forbindelse med det eksterne ansvar er den administrerende direktør ansvarlig over for tredjemand, hvis han f.eks. overskrider sine ledelseskompetencer ved at indgå transaktioner med tredjemand uden at have generalforsamlingens nødvendige samtykke. Det samme gælder, hvis en administrerende direktør indgår transaktioner alene, selv om han kun kan og må indgå dem effektivt sammen med en anden administrerende direktør.

Hvis en direktør bedrager om forhold, der er relevante for modtagelse af subventioner, med det resultat, at der f.eks. ydes tilskud til selskabet på et forkert grundlag, kan direktøren retsforfølges for subventionssvig. Dvs. at tilskudsyder i sidste ende kan kræve erstatning direkte fra den administrerende direktør, selv om denne ikke har modtaget de udbetalte penge.

En administrerende direktør kan også holdes ansvarlig for selskabets skattegæld, hvis han som følge af en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse undlader at sikre, at selskabets skatteforpligtelser opfyldes eller ikke opfyldes rettidigt.

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og forpligtelser som administrerende direktør, er du velkommen til at kontakte os.