OBS!! Med omgående virkning ingen yderligere nedsættelse af erhvervsindtægten hos et kapitalselskab, der administrerer egen fast ejendom, når der udlejes driftsanlæg.
Et kapitalselskab, der udlejer fast ejendom i Tyskland, fx et hotel, skal ikke betale erhvervsskat af den dermed forbundne indtægt. Denne fritagelse gælder dog ikke, hvis selskabet ud over selve ejendommen også udlejer de aktiver/det driftsinventar, der – i dette tilfælde – er en del af hotellets udstyr, eksempelvis køleanlæg i kælderen til øl, kølerum og kølediske ifm. buffet og øvrig drift, der kræver køledisk.
I sådanne tilfælde falder fritagelsen for erhvervsskatten væk for alle indtægterne fra udlejen, også selv om disse ekstra indtægter kun udgør 1% af de samlede lejeindtægter. Der findes altså ingen bagatelgrænse.