Arbejdsgivere er ofte usikre på, hvilken ret til ferie der stadig eksisterer ved udgangen af et kalenderår, overførsel af ubrugt ferie til det nye kalenderår samt afvikling ved ansættelsesforholdets ophør. EU-Domstolen har endnu en gang behandlet dette spørgsmål og er nået frem til følgende afgørelse:  

Ferien skal tages i det indeværende kalenderår jf. § 7, stk. 3, i den tyske ferielov (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG). Ubrugt ferie kan kun overføres til det følgende år, hvis der foreligger en aftale eller en gyldig grund til at overføre den til det følgende år. Ellers mistes den automatisk.

I henhold til tidligere retspraksis var arbejdsgiveren forpligtet til at informere arbejdstageren om ubrugte feriedage i det indeværende kalenderår. Meddelelsen skulle gives i god tid, så medarbejderen kunne nå at tage den ubrugte ferie i det indeværende kalenderår. Hvis arbejdsgiveren ikke informerede den ansatte i tide, var den ubrugte ferie underlagt den almindelige forældelsesfrist på tre år.

Nu har EU-Domstolen i en dom af 22. september 2022 fastslået, at hvis arbejdsgiveren undlod at informere den ansatte eller informerede den ansatte for sent, er den ubrugte ferie ikke omfattet af den almindelige forældelsesfrist på tre år og forfalder derfor ikke.

EU-Domstolen har således klart taget stilling til arbejdstagernes fordel. Det påhviler derfor arbejdsgiveren at forhindre, at ubrugte feriedage akkumuleres i fremtiden. En simpel bemærkning i ansættelseskontrakten er ikke tilstrækkelig. Arbejdsgiveren er forpligtet til i god tid at informere medarbejderen om, hvor meget ferie der stadig er tilbage i det indeværende kalenderår, hvor meget der skal tages, og hvor meget der ellers mistes. For at kunne dokumentere medarbejderens faktiske modtagelse af meddelelsen anbefales det, at meddelelsen udstedes i en form, hvor medarbejderen skal kvittere for modtagelsen.

DanTaxLegals team for arbejdsret rådgiver dig gerne om, hvordan du kan opfylde alle de nødvendige krav.