Tyske regler omkring kædeansvar er skrappe og det er ikke muligt, helt at undgå en hæftelsesrisiko. Kædeansvaret er omfangsrigt i byggebranchen, men gælder også i andre brancher. Er hvervgivere omhyggelige ved valget af deres underleverandører og beder de om den rigtige dokumentation, så kan risikoen minimeres.

Tyskland har via udstationeringsloven implementeret et kædeansvar for aflønning, sociale sikringsbidrag og feriekassebidrag for medarbejdere, der er beskæftiget i alle led i underentreprenørkæden. Hæftelsen kan minimeres i nogle tilfælde og ikke undgås i andre.

Hæftelsen for aflønning i alle brancher

Hæftelsen gælder for hele underleverandørkæden og den kan ikke udelukkes eller undgås. Hvervgiveren hæfter for medarbejdernes netto-aflønning og kan kontaktes direkte af den medarbejder, der ikke har modtaget den aflønning, han havde krav på ved lov. Dvs. at hæftelsen kun omfatter de lovpligtige mindstevilkår.

Vi anbefaler derfor, at hvervgivere nøje udvælger deres underleverandører og at de i forvejen aftaler underleverandørens forpligtelse til at fremlægge dokumentation for overholdelse af mindstevilkår.

Hæftelse for feriekassebidrag i byggebranchen

Hvervgivere hæfter overfor for den tyske feriekasse Soka-Bau for de indbetalinger, som arbejdsgiveren skal yde for beskæftigede i byggebranchen. Hæftelsen gælder for hele underentreprenørkæden. Den kan dog undgås i nogle tilfælde. Danske virksomheder, der udstationerer byggepersonale til Tyskland og indbetaler til Feriekonto kan søge om fritagelse for betalingspligten.

Vi anbefaler derfor, enten helt at undgå ansvaret eller alternativt løbende at bede om dokumentation for underleverandørerne indbetaling.

NB! Arbejder medarbejderne ikke indenfor byggebranchen, er der selvfølgelig heller ingen hæftelse, der skal tages hensyn til.

Hæftelsen for social sikring i byggebranchen

Hæftelsen gælder kun i byggebranchen og kun, hvis byggeydelsens samlede værdi overstiger 275.000 Euro. Hæftelsen er desuden begrænset til den direkte underentreprenørs medarbejdere og den kan helt undgås ved at bede underleverandøren om at fremlægge dokumentation for at arbejdsgiveren altid indbetaler bidragene (tyske arbejdsgivere) eller A1-attesten, der er dokumentation for, at medarbejderen ikke er underlagt tysk ret om social sikring. Er underentreprenøren prækvalificeret, bortfalder ansvaret helt.

Vil du høre nærmere om kædeansvar, mindstevilkår, dokumentationsforpligtelser og risikominimering? Så tal med os først. Vi kan også tilbyde at udarbejde og gennemgå aftaler mht. minimering af hæftelsesrisikoen.