1. Baggrund

For at reducere de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 krisen og styrke konjunkturen ved at øge den indenlandske efterspørgsel arbejder man med en midlertidig nedsættelse af momssatserne fra 19% til 16% og fra 7% til 5% i perioden 01.07.2020 – 31.12.2020. 

Tiltaget bliver først endeligt vedtaget inden udgangen af juni måned, men læs her hvordan tiltaget er skruet sammen.  
 
2. Generelt
Midlertidig nedsættelse af momsen fra 19% til 16% og fra 7% til 5% – er et novum siden momsen blev indført. Hidtil er momsen udelukkende blevet forhøjet.
Den midlertidige nedsættelse gælder kun for omsætning i perioden 01.07.2020 – 31.12.2020 – også dette er nyt.
Som nævnt er der p.t. kun tale om et lovudkast og et udkast fra finansministeriet (fra 11.06.) om, hvordan ændringerne skal håndteres.
I sidste ende for nuværende altså uden garanti for, om det hele de facto føres ud i praksis.
For den gastronomiske branche – og her vigtigt mht. den løbende momsindberetning gælder en ekstra regel:

 • Moms på restaurantmad (hidtil 19%): 
  fra 01.07. til 31.12.20 -> 5%, fra 01.01.21 – 30.06.21 -> 7%, fra 01.07.21 -> 19%
 • ​Moms på drikkevarer i restauranten (hidtil 19%):
  fra 01.07. – 31.12.2020 -> 16%, fra 01.01.2021 -> 19%
 • Moms på ”to-go-omsætning” (hidtil 7%): 
  fra 01.07. til 31.12.20 -> 5%, fra 01.01.21 -> 7%
3. Behandling af moms
Momsændringen relaterer til tidspunktet for omsætningen – §27 (1). S1 UStG (den tyske momslov) – dvs. hvis omsætningen er genereret efter den 30.06.2020 momses der med 16% hhv. 5%.

 

 • Leverance (Waren- eller Werklieferung iht. den tyske momslov): når ydelsesmodtager må disponere over varen
  • Ved forsendelse betragtes omsætningen som sket, når varen ”sættes i bevægelse” (UStAE 13.1 (2))
  • Hvilende leverance (fx levering ifm. byggeri): Omsætning er sket, når overdragelse har fundet sted​
 • Serviceydelser: Udført på afslutningstidspunktet (UStAE 13.1 (3))
   
 • EU-køb: Omsætningsgenerering gælder med udstedelse af faktura, senest med udløbet af den måned, der følger på købet (§13 (1) nr. 6 UStG) – dermed er det ikke afgørende, hvornår varen er kommet ind i landet.
   
 • Vederlagsfrie transaktioner (privatforbrug, virksomhedsejers brug af bil):
  Omsætningstidspunkt = tidspunktet for privatforbrug, fx virksomhedsejers brug af bil:
  – Fra 01.01.2020 – 30.06.2020 = 19% moms
  – Fra 01.07.2020 – 31.12.2020 = 16% moms
  ​- Fra 01.01.2021 = 19% moms
   
 • I forbindelse med reverse charge: Her drejer det sig udelukkende om placering af betalingspligten (§13 (1), (2) ifm. §13 (5) UStG (omsætningstidspunktet er underordnet).
  • Momssatsen afhænger af tidspunktet for udførelsen af omsætningen
  • Fakturadato er underordnet
  • Ydelsestidspunkt = afgørende kriterium
 • Særlige omstændigheder – se punkt 4

4. Særlige omstændigheder ved momsbehandlingen
a. Kassebaseret regnskab (Istversteuerung):
Moms af den faktiske indtægt på betalingstidspunktet – har ikke indflydelse på momssatsen – tidspunktet for indtægten er afgørende.

b. Import:
De lavere momssatser gælder også for beregning af importmoms – samtidig udskydes datoen for betaling af den skyldige moms til den 26. i måneden efter den oprindelige betalingsfrist -> positiv likvid effekt

c. Delydelser:

 • Definition: Ydelser der lader sig afgrænse økonomisk fornuftigt samt aftale om afregning som delydelser. Delydelserne skal godkendes og afregnes separat (§13(1) nr. 1a) s. 2&3 UStG
 • Eksempler: enkelte byggeafsnit, lejekontrakter med månedlig betaling, leasingkontrakter med månedlig betaling
 • Afsluttet delydelse – afgørende for momssatsen – fx betaling af leje maj 2020 –> 19% moms, betaling af leje august 2020 -> 16% moms
 • Eksempel på byggeydelse: Kontrakter uden aftale om delydelser (Teillieferung) kan suppleres
  (anbefales for ydelsesmodtagere uden/med delvist fradrag for købsmomsen til ændring 31.12.2020 fra 16% til 19% – der spares 3%. Overdragelse af byggeydelse bør så vidt muligt lægges i perioden 01.07.-31.12.2020)

  OBS! Overdragelse af delydelsen er afgørende, IKKE fakturadato og betaling.

d. Faste løbende ydelser:

 • Ubestemt løbetid: fx lejekontrakter, medlemsbidrag – bliver som regel betragtet som delydelse, se b)
 • Tidsbegrænset løbetid: fx årskort, abonnementer, sæsonkort
  • Hvis et månedskort afregnes og betales, betragtes det som delydelse –> momssats for den pågældende måned vælges
  • I øvrigt: Gælder omsætningens udførelse -> slutningen af den aftalte løbetid
    
 • Abonnementer med betaling for året: fx ved betaling 01/2020 med 19% (fradrag for købsmoms 19% -> nu 16% og dermed en forkert faktura, der fortsat gælder (§14c(1) UStG) -> leverandøren skylder 19%, køberen kan kun fratrække 16%
 • Køberen skal korrigere momsindberetningen med 3%
   
 • Her må man håbe på retten til ”Nichtbeanstandung” (rimelighedsreglen) (der gælder for togbilletter, men det er dog tvivlsomt for resten)
   

e. A-conto-betalinger / forudbetalinger:
Definition: Betaling inden modtagelse af ydelsen, enten som

 • a-conto-betaling eller
 • forudbetaling

Foreløbig generering af moms: den endelige momssats retter sig efter tidspunkt for udførelsen af den samlede omsætning​
Følgende variationer:

 • Ydelsen leveres senest den 30.06.20 med forudbetaling -> 19% hhv. 7% moms
  Lige meget hvornår faktura udstedes -> der skal faktureres med 19%/7%
   
 • Levering af ydelsen 01.07.-31.12.20 med forudbetaling forinden:
  Momssats 16% hhv. 5% OG a-conto-faktura udstedes med 16% hhv. 5% moms
  Dvs. man kan allerede nu udstede en a-conto-regning med 16%/5% moms
 • Levering af ydelse 01.07.-31.12.20 med forudgående a-conto-betaling:
  Momssats 16% hhv. 5% OG a-conto-betalinger med 19% hhv. 7% fra før den 01.07.20 (Der er indberettet moms med 19%)
  En virksomhed har nu følgende muligheder:
  • Korrigere a-conto-regningen til 16% moms
  • På den afsluttende faktura skal momsbeløbet fra a-conto-faktura angives separat, således at den for meget udstedte moms bliver modregnet i det resterende momsbeløb med slutafregningen.

  ​​​Korrektion af momsindberetning:​
  1. Oplys forudbetaling med 19% moms som korrektionsbeløb
  2. Oplys det fulde beløb for samlet ydelse med 16% moms
  3. Resterende betaling = resterende moms

 • Levering af ydelse efter 31.12.2020 med forudgående a-conto-betaling:
  ​Følgende muligheder for erhvervsdrivende iht. skrivelse fra finansministeriet:
  • A-conto-regninger udstedes med det samme med 19% og indberettes med 19% moms
  • A-conto-regninger udstedes med 16% og tilsvarende korrektion senere via slutfaktura, sml. ovennævnte eksempel

Vigtig henvisning: moms opstår ved betaling – rigtig a-conto-regning ikke afgørende – ved a-conto-betaling opstår der ingen §14c-faktura!!

5. Ændring af momsgrundlag
Det er afgørende hvilken momssats der blev anvendt ved den oprindelige omsætning.
Bruges ved betaling med kontantrabat, øvrige rabatter, tab på tilgodehavende, årsboni
Eksempel:

Selv hvis betaling sker efter 01.07.20 med fradrag af kontantrabat, skal der beregnes 19% moms af rabatten – den løbende momsindberetning for 06/20 foretages med 19%. I momsindberetningen for 07/20 skal omsætningen korrigeres med 19% moms.

Årsboni: fører til korrektion af beregningsgrundlaget
Muligheder for den erhvervsdrivende:

 • Opdeling af boni iht. den nøjagtige omsætning for året
 • Forenklingsregel med 50% med 19% for perioden 01.01.-30.06.2020 og 50% med 16% for perioden 01.07.-31.12.2020

I ydelsesmodtagers momsindberetning skal den erhvervsdrivendes valg anvendes for fradrag af moms.

6. Særlige regler

 • Ombytning: Annullering af den oprindelige omsætning og generering af ny omsætning
  Dvs. den oprindelige omsætning = korrektion af beregningsgrundlaget – momsindberettes som negativ omsætning med 19%
  Ny omsætning – momsindberettes med 16%
  Momsrefundering til sælger -> 3%
 • Pant: Tilbagekøb af pantgenstande = nedsat vederlag
  Principielt gælder den oprindelige omsætning
  Problem: Det er ofte uklart, hvilken momssats der oprindeligt blev solgt til
  Forenklingsregel: Indtil den 30.09.2020 benyttes den gamle momssats (19% eller 7%), derefter den nye sats med 16%/5%
 • Levering af gas, el og vand med aflæsning på tværs af perioden: Mulighed for opdeling af omsætningen
 • Telekommunikation gælder som løbende ydelser – udbyder kan oprette en ekstra afregningsperiode indtil 30.06. hhv. 31.12., således at grundgebyr og faste gebyrer kan opdeles respektive
 • Voucher / Gavekort med ét formål (§3 (14) UStG) : sted og beløb/moms ligger fast ved udstedelsen = fiktiv udførelse af ydelsen ved udstedelsen = dato for udstedelse er afgørende for momssatsen

   

  Ved køb inden 01.07.2020 og indløsning senere = ingen konsekvens for den momsmæssige behandling

 • Voucher / Gavekort med flere formål (§3 (15) UStG ): sted for ydelsen og/eller momsens størrelse ligger ikke fast = ydelsen ifm. indløsning af gavekortet = momssats ved indløsning af gavekortet er afgørende
  Ved salget må der ikke angives moms på regningen endnu!

7. Forkert angivelse af moms

Det er vigtigt, at momssatsen på fakturaen er rigtig!

 • Er momssatsen forkert, fordi der er faktureret med 19% og ikke med 16%, skal der også betales 19% til Finanzamt (skattemyndighederne) (§14c UStG)
 • Faktura kan til enhver tid rettes
 • Der kan udelukkende fratrækkes indgående moms med den til enhver tid gældende momssats (kun 16% i stedet for de betalte 19%)
 • Ved købs-, leje- og leasingkontrakter gælder kontrakterne som faste regninger
  Dvs. disse kontrakter skal tilpasses for perioden 01.07.-31.12.2020. Dette kan gøres via et separat tillæg til kontrakten eller med en fast, løbende faktura.

Forskellige organisationer har krævet en forenklingsregel ”Nichtbeanstandungsregel”, dvs. at det ikke er muligt at anfægte det, hvis kontrakterne ikke bliver momsmæssigt tilpasset, at der ikke skal betales 3% ekstra – finansministeriet vil næppe indlade sig på dette.

8. Etikettering af enkelte produkter
En ometikettering af de enkelte produkter er ikke nødvendig – fx i detailhandlen, på bøger etc.

 • En generel skiltning at 3% hhv. 2% rabat trækkes fra ved kassen, skal iht. finansministeren være mulig – et lovmæssigt grundlag eksisterer ikke
 • Kassebonen skal vise den korrekte momssats!
   

9. To-do-liste:

 • Kontrol af alle langfristede kontrakter mht. mulig tilpasning
 • Update af kassesystemer inden den 01.07.20
 • Indretning af ekstra konti for omsætning, moms og løbende momsindberetning i bogføringen for momssatserne 16% og 5% – også for reverse charge omsætning, EU-køb og import
 • Henvisning til medarbejdere, at der fra den 01.07.20 skal udstedes ”normale” fakturaer – dog nu med 16%/5% moms (undtagelse se ovenfor)
 • Blanketter til momsindberetning bliver ikke ændret – i de gamle blanketter skal oplysningerne gives i rubrikkerne omsætning, EU-køb etc. ”zu anderen Steuersätzen”/andre momssatser

Disclaimer
Vi refererer her om et lovforslag, som ikke er vedtaget endnu, men vi bestræber os på at sikre, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige – dog kan vi ikke garantere dette.
Vores ansvar er begrænset i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for direkte, indirekte eller følgeskader bortset fra krav på skadeserstatning, der beror på forsæt.