"Gelangensbestätigung", en særlig tysk B2B bekræftelse på modtagelse af EU-leverancer. Anden dokumentation mulig.
Flere af DanTaxLegal kunder melder ud, at de af deres tyske leverandør bliver bedt om at underskrive en ”Gelangensbestätigung”, selvom de har kvitteret for varemodtagelsen på den elektroniske tracking eller på fragtbrevet. Eller der foreligger konossement eller anden speditørdokumentation.
Faktaboks: 
B2B – ”Gelangensbestätigung” – bekræftelse for modtagelse af vare fra tysk sælger
Skal opbevares i bogholderiet sammen med kopi af faktura:
  • navn og adresse på aftageren;
  • mængde på leveringen og den almindelige handelsmæssige betegnelse. For køretøjer desuden chassisnummer;
  • ved befordring eller forsendelse af genstanden gennem den erhvervsdrivende eller aftageren angives sted og måned for modtagelsen af genstanden i det andet EU-land og i tilfælde 
  • af befordring af genstanden gennem aftageren angives sted og måned for slutningen af befordringen af genstanden indenfor EU;
  • udstedelsesdato for attesten og
  • aftagers underskrift eller en af ham befuldmægtiget person
Anden dokumentation for varemodtagelsen i EU-udland kan også anvendes. Samme bevisværdi har f.eks. elektronisk tracking dokument, fragtbrev, konossement osv.
Kilde. Det tyske momscirkulære, §17a UStDV.