Europa-Kommissionen præsenterer en vidtrækkende reform af EU’s momssystem.
Fra den 01.01.2019 ændres momssystemet. EU betegner det selv som den største momsreform i et kvart århundrede!
Yderligere information fra EU-Kommissionen fås her: europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_da.htm EU-Kommissionen vedtog planen den 05.12.2017. Vigtigste forslag er omstillingen af EU-leverancer inden 2022. I henhold til det nye system skal EU-leverancer momses lige som indlandsleverancer (i bestemmelseslandet). Det vil sige: 

  • ydelsen er momspligtig (i bestemmelseslandet)
  • der gælder momssatsen i bestemmelseslandet
  • som udgangspunkt er leverandøren momspligtig

På langt sigt skal leverandøren indberette sin omsætning via en Mini One Stop Shop (MOSS) i sit hjemland – som det i dag kendes fra elektroniske ydelser. For en overgangsperiode gælder omvendt betalingspligt (reverse-charge) for såkaldte ”godkendte afgiftspligtige personer”.
I en anden fase skal disse principper udvides til også at omfatte serviceydelser (bestemmelseslandsprincip, den ydende som momspligtig). Indførelsen af denne fase kommer dog til at tage tid. Anden fase forventes tidligst at træde i kraft 5 år efter start og evaluering af første fase.
Hvad gælder fra 01.01.2019

  • Allerede fra den 01.01.2019 gælder følgende:
  • er indføres en såkaldt ”godkendt afgiftspligtig person“ (kendes inden for toldsystemet)
  • der indføres fælles regler om konsignationslager i hele EU
  • nye regler om flerledsforretninger (blev først nævnt i direktivet om merværdiafgiftssystemet
  • forevisning af erhververens SE-nummer skal være forudsætning for (på dette tidspunkt endnu gældende) momsfritagelse for EU-leverancer.

Status som godkendt afgiftspligtig person bliver vigtig for virksomhederne, fordi den er forudsætning for at få diverse lettelser i momssystemet – f.eks. for konsignationslager og for flerledsforretninger, men også som dokumentation for momsfritagelsen for EU- leverancer. Dog indføres der her strenge kriterier: Den momspligtige må ikke groft eller gentagne gange have overtrådt reglerne for skat og moms og skal dokumentere, at han kontrollerer sine aktiviteter og varebevægelser korrekt, og at han er solvent.
Denne status kan ikke opnås for de tyske såkaldte „Kleinunternehmer“, landbrug med standardbeskatning og momspligtige, der udfører ydelser, hvor der ikke kan fradrages indkøbsmoms – i det mindste ikke for disse aktiviteter.
Vi følger op på sagen.