Momsklausuler er meget vigtige til fastlæggelse af momsmæssige forhold ved overdragelse af fast ejendom. Det er kun i skødet, som skal attesteres af notaren, hvor der kan træffes valg om salgets momsmæssige status. I momsklausulen bestemmes der, hvordan retsstillingen er, hvis skattevæsenet er af anden opfattelse en kontraktens parter.
Overdragelsen af fast ejendom kan være en levering af fast ejendom eller en virksomhedsoverdragelse. Leveringen vil være momsfrit eller på anmodning momsbelagt (frivillig registrering) hvorimod virksomhedsoverdragelsen slet ikke falder ind under momslovens bestemmelser. 
I Tyskland er der en momsreguleringsforpligtelse på 10 år på fast ejendom. Hvis der således sker momsfrit salg, skal der evt. tilbagebetales afløftet købmoms iht. momsreguleringsperioden på 10 år. I tilfælde af virksomhedsoverdragelse overtager køberen sælgers forpligtelser mht. moms og andre virksomhedsskatter.
Det kan være meget svært at skelne mellem levering og virksomhedsoverdragelse, hvorfor momsklausulen er en meget vigtige bestanddel af skødet.