Har et dansk selskab uden driftssted i Tyskland solgt en tysk ejendom med tab, og har banken givet afkald på sine fordringer, er der således håb forude. En dom fra Berlin kan muligvis føre til lavere skat.
Når banken giver afkald på en del af tilbagebetalingen af finansieringen, kan en ny skattedom fra Berlin være interessant for danske kapitalselskaber. Dommerne anser ikke dette afkald fra banken for at være en ekstraordinær indtægt, der kan beskattes i Tyskland. Dommen har konsekvenser for danske ejendomsselskaber, der f.eks. købte i Tyskland under højrentefasen og senere måtte sælge med tab. Ofte har banken givet afkald på sin fordring ved salget. Dette ansås sædvanligvis som en ekstraordinær indtægt, der er skattepligtig, fordi den skattepligtige dermed øger sin egenkapital tilsvarende. Dommerne kom dog frem til, at der ikke kunne beskattes i Tyskland, fordi det udenlandske kapitalselskab ikke havde egenkapital i Tyskland.
Har et dansk selskab uden driftssted i Tyskland solgt en tysk ejendom med tab, og har banken givet afkald på sine fordringer, er der således håb forude. En dom fra Berlin kan muligvis føre til lavere skat. Dommen kan muligvis anvendes i de mange sager med danske investorer med fast ejendom i Tyskland.Ofte måtte de sælge objektet i Tyskland med tab, og til tider giver banken afkald på en del af lånet. Normalt anses det iflg. systematikken for en skattepligtig indtægt for selskabet, når banken giver afkald på en fordring. Logikken bag er den, at ejeren jo ”får” en fordel, fordi banken giver afkald på et pengebeløb. Dermed har selskabet en indtægt, som skattemyndighederne anså som skattepligtig indtægt. Men når selskabet ikke har driftsledelsen i Tyskland, anser en nyere skattedom det for ikke at være en indtægt, der kan beskattes i Tyskland.
Sagen: Et kapitalselskab med hjemsted og ledelsens sæde i Luxembourg erhvervede og udlejede en ejendom i Tyskland, som den senere solgte med tab. Selskabet har ikke noget fast driftssted i Tyskland. På grund af tab kunne selskabet ikke indfri de lån, der var indgået med banken vedr. finansieringen af købet af ejendommen. Banken gav afkald på sin fordring og godskrev 50.000 EUR (ca. 375.000 DKK). Skattedomstolen i Berlin-Charlottenburg anså ikke selskabets tyske indtægter for forhøjet, som der ellers står i § 49, stk. 1, nr. 2, litra f, i den tyske indkomstskattelov. Dommerne begrundede deres dom med, at selskabet ikke har nogen driftsformue i Tyskland. Det anser dommerne som værende nødvendigt for at kunne beskatte den ekstra indtægt fra afkaldet på en fremmed finansiering. Derfor fører afkaldet fra bankens side ikke til indenlandske tyske indtægter, der kan beskattes i Tyskland (Sml. Finanzgericht Berlin-Charlottenburg Urt. 12 K 12320/12 v. 12.11.2014).
Dog er der indgivet revision i sagen, så dommen er ikke endegyldig. DanTaxLegal melder sig igen, når der er nyt i sagen. Scherff@DanTaxLegal.dk