Den højeste tyske skattedomstol – Bundesfinanzhof – fastslog i en dom den 16. marts 2021, at den nedre beløbsgrænse for periodisering i regnskabet afskaffes; dvs. at der ikke længere skelnes mellem væsentlige og uvæsentlige beløbsstørrelser.

Det har til følge, at der i bogføringen skal periodiseres og afgrænses uanset posteringens størrelse og betydning. Der eksisterer ikke længere noget væsentligheds- eller forholdsprincip for dannelsen af udskudt indtægter/udgifter. Helt konkret betyder det, at der allerede for beløb fra og med 1 € skal oprettes periodeafgrænsningsposter!