Mens vi venter på den nye lov om ejendomsvurderingen i Tyskland, har Forbundsdagen i Berlin i december 2022 afgjort, at værdiansættelsen af fast ejendom skal tilpasses handelsværdien i handel og vandel. Det har til følge, at overdragelser fra årsskiftet skal ske med højere priser, hvilket får betydning for de tyske fribeløb for arv og gave, der p.t. er på 400.000 € per barn og 500.000 € for ægtefællen. Som bekendt skal overdragelser af fast ejendom ske ved en tysk notar for at være juridisk virksomme; med fastsættelsen af (en højere) værdi i et tysk notarskøde lægges værdien for en evt. dansk giver/modtager ligeledes fast.

Det førte til stor travlhed hos notarerne op til årsskiftet 2022/2023, da datoen på den notarielle aftale er udslagsgivende for overdragelsestidspunktet, og sådanne aftaler kan ikke indgås med tilbagevirkende kraft.