Nyt fra Transparenzregister: Krav om registrering i det tyske ejerregister for udenlandske virksomheder, der ejer fast ejendom i Tyskland. Frist: 30.6.2023

Virksomheder med hjemsted udenfor Tyskland skal registreres i det tyske Transparenzregister, når de ejer fast ejendom i Tyskland, eller hvis de direkte eller indirekte ejer mindst 90 % af aktierne i et selskab, der ejer fast ejendom i Tyskland. Reglerne gælder fra den 28. december 2022. Registreringspligten har allerede eksisteret siden januar 2020 i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom og siden august 2021 i forbindelse med erhvervelse af mindst 90 % af aktierne i selskaber, der ejer fast ejendom i Tyskland. Ligeledes den 28. december 2022 trådte forbuddet mod at betale købsprisen for fast ejendom kontant i kraft.

Erklæringer til handelsregistret og tinglysningskontorerne skal altid indgives via en notar. Det er dog ikke notarens opgave at indberette til ejerregisteret. Udenlandske selskaber skal derfor selv sørge for dette, f.eks. ved at bede en advokat om det. Det tyske ejerregister er et centralt register for hele Tyskland. Handelsregisteret og tinglysningskontorerne føres derimod lokalt i de større tyske byer.

Den tyske lovgivning indeholder en undtagelse fra ovennævnte forpligtelse til registrering i det tyske Transparenzregister for udenlandske selskaber, der er registreret i et andet register i en EU-medlemsstat. Dette kommer dog nok ikke til at gælder for det danske “Centrale Virksomhedsregister” (“CVR”), fordi der registreres  færre oplysninger om den “retmæssige ejer” i CVR end i det tyske ejerregister i henhold til EU-direktiverne og den tyske lovgivning. I Tyskland skal der f.eks også gives oplysninger om fødselsdato og alle nationaliteter for de respektive “retmæssige ejere”, ligesom omfanget af deres økonomiske interesser skal fastlægges præcist.

Fristen for de udenlandske selskaber er den 30. juni 2023. Og der udsendes ikke meddelelser eller rykkere.

Senest den 31.7.2023 skal de tyske tingbøger overføre alle relevante oplysninger til det tyske Transparenzregister.

Kontakt vores juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.