Home-office er moderne og praktisk i vores fleksible arbejde. I takt med den øgede globalisering forekommer det tit og ofte, at udenlandske arbejdsgivere, f.eks. et dansk ApS, ansætter en tyskboende medarbejder, der overvejende arbejder fra sit tyske home-office.

Dog er det problematisk. Fordi når aktiviteten permanent udøves fra hjemmekontoret, kan det private arbejdsværelse føre til etablering af driftssted i Tyskland for den udenlandske arbejdsgiver – med dermed følgende skattepligt for virksomheden.

Ifølge lovens definition er et fast driftssted „en forretningsindretning eller et anlæg med en fast relation til jordens overflade, der er af en vis varighed, tjener til virksomhedens aktivitet og som virksomheden ikke har en kun midlertidig dispositionsbeføjelse (= råderet) over.” (sml. § 12 i den tyske rammelov om skat, Abgabenordnung – AO)

I henhold til den hidtidige retspraksis fra domstolene manglede „dispositionsbeføjelsen“ for, at man dermed kunne antage et ”fast driftssted”. Fordi når en medarbejder udøver sin aktivitet fra et privat arbejdsværelse, antog domstolene, at det ikke automatisk indebar arbejdsgiverens frie dispositionsbeføjelse over arbejdstagerens private arbejdsværelse.

Domstolene gik hidtil heller ikke ud fra ”dispositionsbeføjelse”, når arbejdsgiveren havde ret til at betræde medarbejderens bolig til kontrolformål.

Men retspraksis i Tyskland har i den seneste tid taget en ny udvikling: Domstolene antager nu, at der vil være ”dispositionsbeføjelse” over en arbejdstagers private kontor, hvis ansættelseskontrakten indeholder en bestemmelse om, at hjemmekontoret er obligatorisk som arbejdsplads uden mulighed for at flytte til et andet sted. I dette tilfælde er medarbejderens hjemmekontoraktivitet i arbejdsgiverens interesse. Det betyder, at den private undersøgelse tjener arbejdsgiverens virksomhed.

Men har medarbejderen også mulighed for at udføre sit arbejde i virksomheden på sin egen arbejdsplads, afviser domstolene regelmæssigt etableringen af et fast driftssted.

For at undgå en risiko for fast driftssted bør det derfor tages i betragtning, at tilskyndelsen til at udføre aktiviteten på hjemmekontoret ikke er baseret på salgsformål, men på medarbejderens private initiativ. Ligeledes kan risikoen reduceres ved muligheden for at bruge kontorlokaler i arbejdsgiverens bopælsland.

Spørg DanTaxLegal – vi er tyske revisorer og advokater i samme hus.