Husk indberetning til eIndkomst

HUSK at danske arbejdsgivere, der har en tyskansat medarbejder, der er skattepligtig i Tyskland, også skal indberette til eIndkomst i Danmark.

Der skal i Danmark indberettes data vedr. identifikation af indkomstmodtagere iht. følgende danske vejledning:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2045878

Enkeltheder skal evt. drøftes med en dansk revisor, da DanTaxLegal ikke rådgiver om danske forhold.

 

Med det nye år 2022 sker der også ændringer i den tyske lønafregning:

Digital lægeerklæring

Fra 1.1.2022 indføres digital lægeerklæring. Den gule tyske sygemelding, der hidtil skulle sendes til arbejdsgiver og sygekasse – med posten! – bliver nu digital. Loven forlanger lægeerklæring fra 3. sygedag; dvs. på 4. sygedag skal den foreligge. Dog har tyske arbejdsgivere ret til at forlange den allerede fra 1. sygedag. Det kræves dog, at det er aftalt i arbejdskontrakten eller med Betriebsrat (”samarbejdsudvalget”). Lønafdelingen hos DanTaxLegal har brug for at vide, hvornår sygeerklæringen skal foreligge; altså om arbejdstagere skal sende sygemelding til arbejdsgiveren den 1., 2., 3. eller 4. sygedag. Som hidtil modtager arbejdsgiveren lønrefusion fra sygekassen fra første sygedag.

 

Tysk mindsteløn 12 € – men uvist fra hvornår

Mindstelønnen hæves til 12 €/time, og ansættelsesformen minijob hæves til max. 520 €/måned. Den tyske regering har bebudet at hæve mindstelønnen per lov til 12 €. Regeringen i Berlin vil samtidig hæve loftet for minijobs til 520 €/måned, da mange minijobbere ellers kun må arbejde færre timer inden for den hidtidige lønramme. Dermed må en minijobber for fremtiden (når loven er vedtaget) arbejde 43 timer/måned til 12 €/time. Et minijob er en særlig, ukompliceret ansættelsesform, der ikke kræver selvangivelse, kun indberetning som A-skat.
Nogle har det som en ekstra indtægtskilde ved siden af deres egentlige arbejde. Det er dog ikke tilladt at have et minijob hos den arbejdsgiver, som man i øvrigt er ansat hos.