For at styrke finansieringen af små og mellemstore virksomheder blev der for flere år tilbage indført investeringsfradrag (”Investitionsabzugsbetrag” forkortes IAB) og fradrag for ekstraordinær afskrivning (særafskrivning).

Dermed kan virksomheden reelt opnå en udsættelse af skatten. Og netop det kan være positivt – i startfasen at have ekstra likviditet til nødvendige investeringer.

Muligheder

Under bestemte forudsætninger kan der fradrages op til 50 % af de forventede anskaffelsesomkostninger til bevægelige anlægsaktiver.

Hvis investeringen ikke gennemføres inden for 3 år, skal overskuddet i det oprindelige år korrigeres opad, og et muligt krav på højere skat skal forrentes.

Hvis der anskaffes aktiver svarende til planen, skal IAB opløses i året for anskaffelsen. Samtidig kan der foretages en nedsættelse af anskaffelsesomkostningerne på 50%, så det ikke udløser et overskud.

Dog bliver afskrivningspotentialet mindre. Det drejer sig dermed kun om en udsættelse af skatten.

Derudover kan der gennemføres en ekstraordinær afskrivning i anskaffelsesåret og i de følgende fire år på i alt maks. 20%. Det kan vælges frit, hvordan de 20% skal fordeles på årene. Den ekstraordinære afskrivning kan vælges uafhængigt af, om der samtidig vælges et fradrag for investering.

Forudsætninger for investeringsfradrag og ekstraordinær afskrivning (nyt fra 2021):

Investeringsfradrag eller ekstraordinær afskrivning gælder for:

  • Indkomster fra erhvervsvirksomhed, land- og skovbrug eller liberale erhverv
  • Når overskuddet i det forgangne regnskabsår maks. var 200.000 EUR (uden investeringsfradrag)
  • Et bevægeligt anlægsaktiv skal i anskaffelsesåret og det følgende år bruges mindst 90% på et indenlandsk driftssted, eller disse aktiver skal udlejes.

Gælder ikke for firmabiler. Når det drejer sig om en firmabil, der bruges privat, og 1-procent-metoden anvendes, går myndighederne ud fra ”skadeligt privatforbrug”. Derfor gælder reglerne for investeringsfradrag og ekstraordinær afskrivning desværre ikke her.

FACIT:

Investeringsfradrag og ekstraordinær afskrivning for planlagte investeringer er effektive værktøjer til at skaffe likvide midler gennem udsættelse af skat.

Hvis der dog ikke planlægges investeringer, er det ikke en god ide at gøre brug af et investeringsfradrag, da forrentningen af den udskudte skat fører til uønskede udgifter.

Men en ekstraordinær afskrivning kan i mange tilfælde give god mening.