Skattemæssigt underskud kan i en vis udstrækning tilbageføres til modregning i det foregående år (carry back). Resten fremføres til modregning i efterfølgende år.
Når der i et selskab overdrages en væsentlig andel af anparter i en fem års periode, bortfalder det påløbne skattemæssige underskud (§ 8c KStG). Overdrages mere end 50% bortfalder underskuddet fuldt ud. Ved overdragelse på over 25 % bortfalder underskuddet forholdsmæssigt (fx. overdragelse 40 % – tab af underskud 40 %. Dette gælder også ved midlertidig overdragelse højere oppe i en koncern. Overskuddet bortfalder dog ikke i den udstrækning hvor anparternes handelsværdi overstiger den bogførte værdi, at der således er skjulte reserver i selskabet.
Nyt tysk lovforslag: Der er planlagt at indsætte en ny bestemmelse, der udsætter bortfald af underskuddet, når virksomheden i selskabet har været den samme i de foregående tre år og hvis der ikke fremtidig sker væsentlige ændringer (§ 8d KStG) Den nye bestemmelse skal have tilbagevirkning fra 1.1.2016.