En lejer betaler ofte et indskud (tysk: Mietkaution) på 3 måneders husleje ved indgåelse af et lejemål. Efter endt lejemål skal udlejeren inden for en rimelig frist meddele, om og hvilke krav fra det afsluttede lejeforhold han ønsker at gøre gældende over for lejeren.

Lejers indskud gælder ikke som indtægt fra udlejning, da udlejeren ikke har råderet over beløbet, men skal sætte det ind på en særlig konto, hvor beløbet forrentes. Desuden skal der forelægges en afregning over beløbets anbringelse og anvendelse over for lejeren.

Indskuddet er i første omgang en ren sikkerhedsstillelse for udlejer og dennes ejendom. Det indefrosne indskud skal derfor først anses som indtægt i det år, hvor det reelt tilgår udlejeren – dvs. først når udlejer eventuelt indløser indskuddet helt eller delvist ved lejemålets ophør ifm. modregning af krav på skadeserstatning, kan det behandles som indtægt for udlejeren.  Modregningen er først da et udtryk for råderetten over pengesummen.

DanTaxLegal assisterer ved udlejning i Tyskland.